ارائه مقالات علمی و تخصصی در زمینه مدیریت آموزشی
- برومند، زهرا، بهبود و بازسازي سازمان، نشرهور، 1374.

12-  بيان، حسام‌الدين و محمد شكيبا مقدم، مديريت شيوه‌هاي نو در آموزش، مركز آموزش مديريت دولتي، 1372.

7.       جمعي از اساتيد مديريت، آموزش كاركنان، مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ اول، 1379.

13- جونز گلن، (1380)، ايجاد سازمان پيشگام با رسالت يادگيري، فضل‌اله اميني، نشرفراء پانيز.

14-  جزني، نسرين، (1380)، مديريت منابع انساني، تهران، نشرني.

8.       حاجي كريمي، عباسعلي و حسن رنگريز، (1380)، مديريت منابع انساني، شركت چاپ و نشر بازرگاني، تهران.

9.       حسين‌زاده، داود، برزگر، نادر، فرآيند آموزش،در سازمان‌ها، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي ساوه، 1383.

10.   خراساني، اباصلت و رضا، مهدي، راهنماي طراحي و مديريت سيستم آموزش كاركنان بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي، انتشارات آريا پروژه، 1385

11.   خورشيدي، عباس و ملك‌شاهي‌راد، ارزشيابي آموزشي، نشر يسطرون، 1385.

12.    خورشيدي، عباس و همكاران، راهبردهايي در مديريت آموزشگاهي، دفتر آموزش عمومي وزارت آموزش و پرورش، چاپ دوم، 1379.

13.   دعايي، حبيب‌اله و كريم مردانه، (1377)، بهسازی منابع انسانی، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

14.   دفت، ريچاردال، (1378)، سازمان يادگيرنده،‌تئوري و طراحي سازمان،‌محسني جاجرمي‌زاده، نشر آموزش هماهنگ .

15.  دولان، شيمون ال و رندال. اس، شولر، (1381)، مديريت امور كاركنان و منابع انساني، ترجمه محمدعلي طوسي و محمدصائبي، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، چاپ ششم، تهران.

16.   زوارزاده، ماهرخ، (1361)، فرآیند آموزش کارکنان دولت، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دفتر امور استخدامی و آموزش، نشریه شماره 7.

17.    سعادت، اسفنديار، مديريت منابع انساني، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، 1380.

18.   سلطاني، ايرج ، (1385)، تعامل نيازسنجي و اثربخشي آموزش در سازمانهاي يادگيرنده، نشر اركان دانش.

19.    سنج پيتر، (1380) پنجمين فرمان، حافظ كمال هدايت و محمدروشن، سازمان مديريت صنعتي.

15-  سيدجوادين، سيدرضا، مديريت منابع‌انساني وامور كاركنان ، نشر نگاه دانش، 1381.

16-  سيف، علي‌اكبر اندازه­گیری، سنجش و ارزشيابي آموزشي، نشر دوران، چاپ دوازدهم، 1382.

17- شعباني، حسن، مهارت‌هاي آموزشي، روش‌ها و فنون تدريس، انتشارات سمت، 1382.

18- صباغيان، زهرا، روش‌هاي سوادآموزي بزرگسالان، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1382.

20.    طوسي، محمدعلي، (1374)، بهبود و بهسازي، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ اول. 

۲۱.عباس‌زادگان، سيدحسن، ترك‌زاده، جعفر، نيازسنجي آموزشي در سازمانها، شركت سهامي انتشار، 1379 .

22.   فتحي و اجارگاه و طلعت ديبا واجاري، ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي، نشر آييش، 1384.

19- فتحي و اجارگاه، كورش، (1383) برنامه‌ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان، انتشارات سمت.

20-  كارلوس، جان و ديگران. (1378) مديريت توانا‌سازي كاركنان، ترجمه مهدي ايران‌نژاد، تهران. نشر مديران.

21- كاظمي، بابك، مديريت امور كاركنان، مركز آموزش مديريت دولتي، 1370 .

22- كمپ، جرالد، طراحي آموزشي، ترجمه عادل يغما، انتشارات مدرسه، 1372

23- ماركوارت، مايكل ، (1385) ، ايجاد سازمان يادگيرنده، ترجمه محمدرضا زالي، مركز كارآفريني دانشگاه تهران .

24-  مانتانا، پاتریک، (1380)، فرهنگ فراگیری دانش مدیریت، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره کتاب، تهران.

25-  ميرسپاسي، ناصر، (1385) مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار، نشر مير.

26-  ميرسپاسي، ناصر، مديريت استراتژيك منابع‌انساني و روابط كار، انتشارات مسير ،   82 13

27- نوه ابراهيم، عبدالرحيم و عبدالهي، بيژن، (1385) توانمندسازي كاركنان، نشر ويرايش. محمدي، داوود، برنامه‌ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان در سازمان‌ها، انتشارات، پيام، 1382.

28- نيكلس، ادري و هاوارد، راهنماي عمل برنامه‌ريزي درسي، ترجمه داريوش دهقان، انتشارات قدياني، 1371.

29-  وارن بنیس، (1383)، مدیران کهنه کار، زمانه نو، ترجمه فضل اله امینی، انتشارات فرا، تهران.

30- وسكي، رومپيو، طراحي نظام‌هاي آموزشي، تصميم‌گيري در برنامه‌ريزي درسي و طراحي برنامه درسي، ترجمه هاشم فر دانشي، انتشارات سمت، 1379.

31- وسكي، رمپيو، طراحي نظام‌هاي آموزشي، تصميم‌گيري در برنامه‌ريزي درسي و طراحي برنامه درسي، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت، 1379.     

32- ولف، ريچارد، ارزشيابي آموزشي، ترجمه عليرضا كيامنش، مركز نشر دانشگاهي، 1380

33- وودهال، مورين، تحليل هزينه- فايده در برنامه‌ريزي آموزشي، ترجمه كورش فتحي و اجارگاه، نشر آيثير، 1381.

34- ويليام و ايرزما و استفن‌جي، جورز، اندازه‌گيري و آزمودن در تعليم و تربيت، ترجمه غلامرضا خوي‌نژاد، نشر آستان قدس رضوي، 1372.

35- ينجر، مارك، چ، (1380)، مديريت منابع انساني، ترجمه فريده آل آقا، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، تهران.

ب - مقاله

36- بابايي، محمدعلي و ابوالعلايي، بهزاد، گزيده مقالات سي‌وپنجمين همايش بين‌المللي توسعه منابع انساني، (آوريل 2003)، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ويژه‌نامه كنفرانس توسعه منابع انساني، 1382.

37- پرداختچي، محمدحسن (1383)، دانشگاه به عنوان يك سازمان يادگيرنده ،ميزگرد بررسي ارتقاي كيفيت آموزش‌هاي دانشگاهي، دانشگاه شهيد بهشتي.

38-  خوارزمي، شهيندخت، (1380)، سازمان‌هاي دانايي محور، تدبير، شماره 115 .

39- مجموعه مقالات همايش مديريت كيفيت فراگير در آموزش، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، 1383

40- زالي، محمدرضا، (1378)، نظام اداري يادگيرنده مؤثرترين ابزاردست‌يابي به توسعه، همايش نظام اداري و توسعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مركز آموزش مديريت دولتي . ابيلي، خدايار، (1382)، سيستم‌هاي توسعه منابع انساني، مجموعه مقالات اولين كنفرانس توسعه منابع انساني.

41- جعفري قوشچي، بهزاد، (1381)، جايگاه آموزش در فرهنگ تواناسازي، ماهنامه تدبير، شماره 128.

42- جمعي از اساتيد مديريت، (1380) مجموعه مقالات همايش توسعه نظام اداري. توسعه منابع انساني و نقش آن در تحول نظام اداري، تهران، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي.

43- شفي، آرزو، (1385) مديريت منابع انساني در سازمان‌هاي يادگيرنده، ماهنامه تدبير. شماره 167. ايران نژاد پاريزي، مهدي؛ مركز ارزشيابي تحولي در انتخاب ، رشد و پرورش مديران،‌فصلنامه مديريت و توسعه، شماره اول،‌1378 .

44- بابايي ، محمدعلي، طراحي كانون ارزيابي مديران، تدبير، شماره 145، 1383 .

45- پرداختچي، محمدحسن، علت وجودي مراكز ارزيابي و بهسازي منابع‌انساني، شناخت و پرورش قابليت‌هاي مديريتي، فصلنامه مديريت و توسعه ، شماره 23 ، 1383 .

46- سلطاني، ايرج، نقش استاندارد ISO 10015 در ارتقاي كيفيت آموزشي، مجله مديريت شماره 92-91، 1383. ابطحي، سيدحسين و شجيل پيدايي، شيوه‌هاي نوين ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي در سازمان‌ها، نشريه مديريت و توسعه، شماره 18، 1382.

47- سيف‌الهي، رضا، آموزش اثربخش و اثربخشي آموزش، مجله تدبير، سازمان مديريت صنعتي، شماره 155، 1384

48- ابطحي، سيدحسين و شجيل پيدايي، شيوه‌هاي نوين ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي در سازمان‌ها، نشريه مديريت و توسعه، شماره 18، 1382.

49- برزگر، نادر، ارائه مدل كاربردي اثربخشي آموزش در سازمان‌ها، فصل‌نامه مديريت، شماره 93 و 94 و 1385.

50- پورصادق، ناصر، رويكرد ارزشيابي اثربخشي آموزش، ماهنامه تدبير سازمان مديريت صنعتي، تهران شماره 160، 1384.

51- جباري، لطفعلي، سنجش اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي در سازمان‌ها، ماهنامه تدبير، سازمان مديريت صنعتي تهران، شماره 127، 1381

52- سيف‌الهي، رضا، آموزش اثربخش و اثربخشي آموزش، مجله تدبير، سازمان مديريت صنعتي، شماره 155، 1384

53- سلطاني، ايرج، الگوي پويايي ارزيابي اثربخشي آموزش‌هاي سازماني، نشريه مديريت، فردا، شماره 2، 1382.

54- سلطاني، ايرج، اثربخشي آموزشي در سازمان‌هاي صنعتي و توليدي، ماهنامه تدبير، سازمان مديريت صنعتي، شماره 119، 1381

55- آذرهوش ، فريدون، روندها و تفكرات نوين در آموزش مديريت، مجموعه مقالات دومين كنفرانس توسعه منابع انساني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، 1384

56- پرداختچي ، محمدحسن، علت وجودي مراكز ارزيابي و بهسازي منابع‌انساني : شناخت و پرورش قابليت‌هاي مديريت، فصلنامه مديريت و توسعه، مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت ، شماره 23، 1383 .

57- غفاري، عباس، توسعه منابع‌انساني كليد موفقيت سازمانهاي قرن بيست و يكم، ويژه‌نامه دومين كنفرانس توسعه منابع‌انساني، سازمان گسترش و نوسازي، صنايع ايران،‌1384

58- منوريان، عباس و عسگري ، ناصر، الزامات آموزش كاركنان دانشي در عصر دانايي محوري، ويژه‌نامه دومين كنفرانس توسعه منابع‌انساني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1384

59- ميرسپاسي، ناصر، توسعه منابع‌انساني با رويكرد جهاني مبتني بر دانش، دومين كنفرانس توسعه منابع‌انساني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، 1384 .

60- يزدان‌پناه، احمدعلي، تأثير فناوري اطلاعات در توانمندي‌سازي منابع‌انساني سازمان در كشورهاي رو به توسعه، ويژه‌نامه دومين كنفرانس توسعه منابع‌انساني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1384

61- ابوالعلايي، بهزاد، نقش‌هاي نوين مديران منابع انساني، مجموعه مقالات دومين كنفرانس توليد منابع انساني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1384.

62-  آذرهوش، فريدون، روندها و تفكرات نوين در آموزش مديريت، مجموعه مقالات دومين كنفرانس توسعه منابع انساني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1384.

63-  خراسانی، اباصلت، (1384)، استانداردهای بین المللی ایزو در زمینه آموزش، مجله روش، شماره 95، مهرماه 1384، ص 25.

64- زالي، محمدرضا، (1378)، نظام اداري يادگيرنده مؤثرترين ابزاردست‌يابي به توسعه، همايش نظام اداري و توسعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مركز آموزش مديريت دولتي .

65-  قهرمانی، محمد، (1380)، سازمان یادگیرنده، برآیند نیم قرن تحولات سازمانی، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 9 تابستان.

66-  قهرمانی، محمد، (1385)، رهبری در سازمان­های یادگیرنده، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 31 زمستان.

67-  عباسيان، عبدالحسين، اثربخشي دوره‌هاي آموزشي، ماهنامه تدبير، سازمان مديريت صنعتي، شماره 170، 1385.


انگلیسی

-          Beard,C and J. Wilson, (2002), the power of experiential learning, Kogan page, London.

-          Bernthal, P.R. etal. 2004 the ASTD (2004) competency study: mapping the future, ASTD press, Washington DC.

-          Biech, Elaine, (2007), the 2007 Pfeiffer Annual Training, Pfieffer, USA.

-          Blanchard, P, N, & Thacker, J. W. (1999), Effective Training: Systems, strategies, and Practice. Upper saddle River, prentice- Hall, New jersey.

-          Bramley. P, (1996), Evaluating Training, Chartered Institute of Personnel and Development, London.

-          Byars, Lloyd, L. and Rue, Leslie W. , (2000) Human Resource Management, sixth Edition Irwin mcGraw-Hill.

-          Chang, Richard, (1992), Creating High-impact Training, Irvine, CA: Richard, D. change associates, Inc, Publications.

-          Charney, c , and conwey, K. (1998). the Trainer's Tool Kit, New York: AMACOM.

-          Check land, Peter and John Poulter, (2006), Learning for Action, Wiley, England.

-          CIPD (2001): Making Training & Development Pay, John Wiley and sons. London.

-          Craige, L. Robert, (1996), The ASTD Training and Development Handbook, Mc Grow- Hill, USA.

-          Cunningham, Jan, Graham Dawes and Ben Bennett, (2004), The Handbook of Work Based Learning, Gower, USA.

-          Daly, John. L, (2006) , Training in Developing Nations, Pentagon Press, New Delhi

-          Davis, J.R., and Davis, A.B.(1998), Effective Training Startegies,Berrett-Koehler, San Francisco.

-          Dulworth, Micheland and Frank Bordonaro (2005) Corporate Learning, Pfeiffer John Wiley USA.

-          Ford, J.K. kozlowski, S.W.J, Kraiger , K, Salas, E. and teach out, M.S.(1997): Improving Training Effectiveness in work organizations, New jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

-          Gagne, R.M. & Medsker, K.L.(1996): The Conditions of learning: Training Applications, New York: Har Court Brace College publishers.

-          Garavan,N. Thomas, Carole Hogan and Amanda Chir-o Donnell, (2006), Handbook of Training & Development,pentagon press, New Delhi.

-          Gibb, S. (2002): Learning and Development: Processes Practices and Perspectives at Work, basing stoke: palgrave macmillian.

-          Goldstein, i.l, and ford, J.K, (2002), Training in Organizations, 4 th ed Belmont, CA: wadsworth publishing co.

-          Hackett Penny, (2003), Training practice, CIPD, London.

-          Halae, Judith, (2006), Outsourcing Training and Development, Pfeiffer, John wiley, USA.

-          Handy, charls (1995), ''managing the Dream: the learning organization.''

-          Harrison R. (2002) Learning and Development. London. Chartered institute of personnel and Development.

-          Heum Lee, S and pershing, J.A. (2002): Dimensions and Design Criteria for Developing Training Reaction Evaluations, Human Resource Development international, 5, 2. 175-199.

-          Jacobs, R.L, (2003), Structured on-the-Job Training: unleashing Employee Expertise in the workplace, 2nd Edition, Berrett-Koehler, San Francisco

-          Kirkpatrick, Donald. L and James, D. Kirkpatrick, (2005), Transferring Learning to Behavior, Berrety-Koehler publisher, San Francisco.

-          Kirkpatrick. D.L. (2004). Evaluating training programs, 2nd Edition san Francisco: Berrett-Koehler.

-          Kozlowski, S.W.J. and Salas. E. (1997) An Organizational System Approach for the Implementation and Transfer of Training, in ford, J.K.

-          Krempl, S.F, and pace, R.W. (2001). training Across Multiple locations: Developing a system that works. San Francisco: Berrett-koehler.

-          Kruiger, K. (Ed) (2001): Creating Implementing and Managing Effective Training and Development: state of the Lessins for practice, San Francisco: Jossey-Bass.

-          Lafferty, George and Amanda Roan, (2000), public Sector Outsourcing, implications for Training and Skills ,volume, SS, Issue 1, P 76- 85.S.

-          Lynton, R.D. and pareck, U. (2000): Training for Organizational Transformation, London: sage publication.

-          Macking, M.A. (2002): Planning, Managing and optimizing transfer of training: Creating, Implementing and managing Effective training and Development: state of the Art Lessons for practice, San Francisco, Jossey-Bass.

-          Malone, Samuel. A, (2006), learning skills for Managers, Pentagon press, New Delhi.

-          Malone, Samuel. A, (2005), How to Set Up and Managing a Corporate Learning Center, second Edition, Gower.

-          Mayo, A. (1998): Creating a Training and Development Strategy, London: CIPD.

-          Noe, R.A, (2002), Employee Training and Development second Edition, New York: Mc Graw-Hill Higher Education.

-          Noe, R.A, (2008), Employee Training and Development, fourth second Edition, Mc Graw-Hill, international edition.

-          Peddler, Mike, John Burgoyne and Tom Boydell, (2001), A Managers Guide to Self-Development, 4th Edition, Mc Grow-Hill, England.

-          Philips, Jack. J. (1998). Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods, 3rd ed, Houston, TX: Gulf Publishing.

-          Rossett, Allison and Lisa Schafer, (2007), Job Aids and Performance support, Pfeiffer, USA.

-          Roth well, W.J. (1996): Beyond Training and Development: state of the Art Strategies for Enhancing Human Performancing, NewYork: American Management Association.

-          Senge, Peter, (2000) ''The Learning Organization: and Adapted from the fifth Discipline''. Vol.21.

-          Senge, Peter, Cited from: Stephen Brown and constancy. Seidner, Evaluating corporate training: models and Issves, kluwer academic publishers: 1998, pp.72-78.

-          Sheal. P. (1999): The Staff Development Handbook, London: Kogan Page.

-          Silberman, Mel, (2006), Training the Active Trianing Way, Pfiefer, John Wiley, USA.

-          Sloman, M, (2003) , Training in the Age of the learner, London: CIPD

-          Stober, Dianne. Rand Anthony, M. Grant, (2006), Evidence Based Coaching Handbook, John Wiley, USA.

-          Thompson, C , et at. (2002). Training for the Next Economy: An ASTD State of the industry report on trends in Employer-provided training in the United States.

-          Truelove, S. (1997): Training in Practice. Oxford: Blackwell Business.

-          Van Adelsberg. D. and Trolley, E.A.(1999). Running Training like a Business: Delivering Unmistakable Value. San Francisco: Berrett-Kohler.

-          Vaughn, H.­Robert (2005) the Professional Trainer, Berrett-Koehler publishers,san Francisco.

-          Weinstein, Krystyna, (1999), Action Learning, second Edition, Gower, Cambridge, UK.

-          Wexley, K. and Latham. G. (2002). Developing and Training Human Resources in Organizations, 3 rd ed. Upper saddle River, NJ: prentice Hall.

-          Wilson, D. (2003) Building the e-learning Organization. London. Chartered Institute of Personnel and Development

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ساعت 22:33  توسط روح الله مهدیون | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بنده دکتری مدیریت آموزشی هستم و در این وبلاگ برخی از مقالات خود و نیز مقالات و مطالب مفید در زمینه مدیریت آموزشی و علوم مرتبط را قرار خواهم داد.

پیوندهای روزانه
The Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC)
About the OU
Journals in Higher Education
مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
Journal of Asynchronous Learning Networks
Learning, Communication and IT
روانشناسی و تعلیم و تربیت
E-Learning Gl0ssary
مجله تکنولوژی آموزشی بریتانیا
دانشگاه مجازی
مرکز اطلاعات منابع آموزشی آمریکا (ERIC)
بانک اطلاعات نشریات ایران
انجمن آموزش عالی ایران
انجمن مدیریت آموزشی ایران
Wayne K. Hoy
وبلاگ دکتر مقصود فراستخواه
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
2/19/2013 - 3/20/2013
1/20/2013 - 2/18/2013
12/21/2012 - 1/19/2013
10/22/2012 - 11/20/2012
8/22/2012 - 9/21/2012
6/21/2012 - 7/21/2012
1/21/2012 - 2/19/2012
11/22/2011 - 12/21/2011
10/23/2011 - 11/21/2011
9/23/2011 - 10/22/2011
8/23/2011 - 9/22/2011
7/23/2011 - 8/22/2011
5/22/2011 - 6/21/2011
3/21/2011 - 4/20/2011
2/20/2011 - 3/20/2011
1/21/2011 - 2/19/2011
12/22/2010 - 1/20/2011
پیوندها
دکتر عبدالحسين عباسيان
دکتر جواد پورکریمی
دکتر علی ایمانزاده
دکتر مرتضی طاهری
تعلیم (یادداشت های سید حمید حسینی در یادگیری الکترونیکی)
هردن بیر (اسماعیل آتش پز گرگری)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM