ارائه مقالات علمی و تخصصی در زمینه مدیریت در آموزش
- برومند، زهرا، بهبود و بازسازي سازمان، نشرهور، 1374.

12-  بيان، حسام‌الدين و محمد شكيبا مقدم، مديريت شيوه‌هاي نو در آموزش، مركز آموزش مديريت دولتي، 1372.

7.       جمعي از اساتيد مديريت، آموزش كاركنان، مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ اول، 1379.

13- جونز گلن، (1380)، ايجاد سازمان پيشگام با رسالت يادگيري، فضل‌اله اميني، نشرفراء پانيز.

14-  جزني، نسرين، (1380)، مديريت منابع انساني، تهران، نشرني.

8.       حاجي كريمي، عباسعلي و حسن رنگريز، (1380)، مديريت منابع انساني، شركت چاپ و نشر بازرگاني، تهران.

9.       حسين‌زاده، داود، برزگر، نادر، فرآيند آموزش،در سازمان‌ها، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي ساوه، 1383.

10.   خراساني، اباصلت و رضا، مهدي، راهنماي طراحي و مديريت سيستم آموزش كاركنان بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي، انتشارات آريا پروژه، 1385

11.   خورشيدي، عباس و ملك‌شاهي‌راد، ارزشيابي آموزشي، نشر يسطرون، 1385.

12.    خورشيدي، عباس و همكاران، راهبردهايي در مديريت آموزشگاهي، دفتر آموزش عمومي وزارت آموزش و پرورش، چاپ دوم، 1379.

13.   دعايي، حبيب‌اله و كريم مردانه، (1377)، بهسازی منابع انسانی، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

14.   دفت، ريچاردال، (1378)، سازمان يادگيرنده،‌تئوري و طراحي سازمان،‌محسني جاجرمي‌زاده، نشر آموزش هماهنگ .

15.  دولان، شيمون ال و رندال. اس، شولر، (1381)، مديريت امور كاركنان و منابع انساني، ترجمه محمدعلي طوسي و محمدصائبي، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، چاپ ششم، تهران.

16.   زوارزاده، ماهرخ، (1361)، فرآیند آموزش کارکنان دولت، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دفتر امور استخدامی و آموزش، نشریه شماره 7.

17.    سعادت، اسفنديار، مديريت منابع انساني، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، 1380.

18.   سلطاني، ايرج ، (1385)، تعامل نيازسنجي و اثربخشي آموزش در سازمانهاي يادگيرنده، نشر اركان دانش.

19.    سنج پيتر، (1380) پنجمين فرمان، حافظ كمال هدايت و محمدروشن، سازمان مديريت صنعتي.

15-  سيدجوادين، سيدرضا، مديريت منابع‌انساني وامور كاركنان ، نشر نگاه دانش، 1381.

16-  سيف، علي‌اكبر اندازه­گیری، سنجش و ارزشيابي آموزشي، نشر دوران، چاپ دوازدهم، 1382.

17- شعباني، حسن، مهارت‌هاي آموزشي، روش‌ها و فنون تدريس، انتشارات سمت، 1382.

18- صباغيان، زهرا، روش‌هاي سوادآموزي بزرگسالان، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1382.

20.    طوسي، محمدعلي، (1374)، بهبود و بهسازي، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ اول. 

۲۱.عباس‌زادگان، سيدحسن، ترك‌زاده، جعفر، نيازسنجي آموزشي در سازمانها، شركت سهامي انتشار، 1379 .

22.   فتحي و اجارگاه و طلعت ديبا واجاري، ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي، نشر آييش، 1384.

19- فتحي و اجارگاه، كورش، (1383) برنامه‌ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان، انتشارات سمت.

20-  كارلوس، جان و ديگران. (1378) مديريت توانا‌سازي كاركنان، ترجمه مهدي ايران‌نژاد، تهران. نشر مديران.

21- كاظمي، بابك، مديريت امور كاركنان، مركز آموزش مديريت دولتي، 1370 .

22- كمپ، جرالد، طراحي آموزشي، ترجمه عادل يغما، انتشارات مدرسه، 1372

23- ماركوارت، مايكل ، (1385) ، ايجاد سازمان يادگيرنده، ترجمه محمدرضا زالي، مركز كارآفريني دانشگاه تهران .

24-  مانتانا، پاتریک، (1380)، فرهنگ فراگیری دانش مدیریت، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره کتاب، تهران.

25-  ميرسپاسي، ناصر، (1385) مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار، نشر مير.

26-  ميرسپاسي، ناصر، مديريت استراتژيك منابع‌انساني و روابط كار، انتشارات مسير ،   82 13

27- نوه ابراهيم، عبدالرحيم و عبدالهي، بيژن، (1385) توانمندسازي كاركنان، نشر ويرايش. محمدي، داوود، برنامه‌ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان در سازمان‌ها، انتشارات، پيام، 1382.

28- نيكلس، ادري و هاوارد، راهنماي عمل برنامه‌ريزي درسي، ترجمه داريوش دهقان، انتشارات قدياني، 1371.

29-  وارن بنیس، (1383)، مدیران کهنه کار، زمانه نو، ترجمه فضل اله امینی، انتشارات فرا، تهران.

30- وسكي، رومپيو، طراحي نظام‌هاي آموزشي، تصميم‌گيري در برنامه‌ريزي درسي و طراحي برنامه درسي، ترجمه هاشم فر دانشي، انتشارات سمت، 1379.

31- وسكي، رمپيو، طراحي نظام‌هاي آموزشي، تصميم‌گيري در برنامه‌ريزي درسي و طراحي برنامه درسي، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت، 1379.     

32- ولف، ريچارد، ارزشيابي آموزشي، ترجمه عليرضا كيامنش، مركز نشر دانشگاهي، 1380

33- وودهال، مورين، تحليل هزينه- فايده در برنامه‌ريزي آموزشي، ترجمه كورش فتحي و اجارگاه، نشر آيثير، 1381.

34- ويليام و ايرزما و استفن‌جي، جورز، اندازه‌گيري و آزمودن در تعليم و تربيت، ترجمه غلامرضا خوي‌نژاد، نشر آستان قدس رضوي، 1372.

35- ينجر، مارك، چ، (1380)، مديريت منابع انساني، ترجمه فريده آل آقا، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، تهران.

ب - مقاله

36- بابايي، محمدعلي و ابوالعلايي، بهزاد، گزيده مقالات سي‌وپنجمين همايش بين‌المللي توسعه منابع انساني، (آوريل 2003)، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ويژه‌نامه كنفرانس توسعه منابع انساني، 1382.

37- پرداختچي، محمدحسن (1383)، دانشگاه به عنوان يك سازمان يادگيرنده ،ميزگرد بررسي ارتقاي كيفيت آموزش‌هاي دانشگاهي، دانشگاه شهيد بهشتي.

38-  خوارزمي، شهيندخت، (1380)، سازمان‌هاي دانايي محور، تدبير، شماره 115 .

39- مجموعه مقالات همايش مديريت كيفيت فراگير در آموزش، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، 1383

40- زالي، محمدرضا، (1378)، نظام اداري يادگيرنده مؤثرترين ابزاردست‌يابي به توسعه، همايش نظام اداري و توسعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مركز آموزش مديريت دولتي . ابيلي، خدايار، (1382)، سيستم‌هاي توسعه منابع انساني، مجموعه مقالات اولين كنفرانس توسعه منابع انساني.

41- جعفري قوشچي، بهزاد، (1381)، جايگاه آموزش در فرهنگ تواناسازي، ماهنامه تدبير، شماره 128.

42- جمعي از اساتيد مديريت، (1380) مجموعه مقالات همايش توسعه نظام اداري. توسعه منابع انساني و نقش آن در تحول نظام اداري، تهران، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي.

43- شفي، آرزو، (1385) مديريت منابع انساني در سازمان‌هاي يادگيرنده، ماهنامه تدبير. شماره 167. ايران نژاد پاريزي، مهدي؛ مركز ارزشيابي تحولي در انتخاب ، رشد و پرورش مديران،‌فصلنامه مديريت و توسعه، شماره اول،‌1378 .

44- بابايي ، محمدعلي، طراحي كانون ارزيابي مديران، تدبير، شماره 145، 1383 .

45- پرداختچي، محمدحسن، علت وجودي مراكز ارزيابي و بهسازي منابع‌انساني، شناخت و پرورش قابليت‌هاي مديريتي، فصلنامه مديريت و توسعه ، شماره 23 ، 1383 .

46- سلطاني، ايرج، نقش استاندارد ISO 10015 در ارتقاي كيفيت آموزشي، مجله مديريت شماره 92-91، 1383. ابطحي، سيدحسين و شجيل پيدايي، شيوه‌هاي نوين ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي در سازمان‌ها، نشريه مديريت و توسعه، شماره 18، 1382.

47- سيف‌الهي، رضا، آموزش اثربخش و اثربخشي آموزش، مجله تدبير، سازمان مديريت صنعتي، شماره 155، 1384

48- ابطحي، سيدحسين و شجيل پيدايي، شيوه‌هاي نوين ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي در سازمان‌ها، نشريه مديريت و توسعه، شماره 18، 1382.

49- برزگر، نادر، ارائه مدل كاربردي اثربخشي آموزش در سازمان‌ها، فصل‌نامه مديريت، شماره 93 و 94 و 1385.

50- پورصادق، ناصر، رويكرد ارزشيابي اثربخشي آموزش، ماهنامه تدبير سازمان مديريت صنعتي، تهران شماره 160، 1384.

51- جباري، لطفعلي، سنجش اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي در سازمان‌ها، ماهنامه تدبير، سازمان مديريت صنعتي تهران، شماره 127، 1381

52- سيف‌الهي، رضا، آموزش اثربخش و اثربخشي آموزش، مجله تدبير، سازمان مديريت صنعتي، شماره 155، 1384

53- سلطاني، ايرج، الگوي پويايي ارزيابي اثربخشي آموزش‌هاي سازماني، نشريه مديريت، فردا، شماره 2، 1382.

54- سلطاني، ايرج، اثربخشي آموزشي در سازمان‌هاي صنعتي و توليدي، ماهنامه تدبير، سازمان مديريت صنعتي، شماره 119، 1381

55- آذرهوش ، فريدون، روندها و تفكرات نوين در آموزش مديريت، مجموعه مقالات دومين كنفرانس توسعه منابع انساني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، 1384

56- پرداختچي ، محمدحسن، علت وجودي مراكز ارزيابي و بهسازي منابع‌انساني : شناخت و پرورش قابليت‌هاي مديريت، فصلنامه مديريت و توسعه، مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت ، شماره 23، 1383 .

57- غفاري، عباس، توسعه منابع‌انساني كليد موفقيت سازمانهاي قرن بيست و يكم، ويژه‌نامه دومين كنفرانس توسعه منابع‌انساني، سازمان گسترش و نوسازي، صنايع ايران،‌1384

58- منوريان، عباس و عسگري ، ناصر، الزامات آموزش كاركنان دانشي در عصر دانايي محوري، ويژه‌نامه دومين كنفرانس توسعه منابع‌انساني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1384

59- ميرسپاسي، ناصر، توسعه منابع‌انساني با رويكرد جهاني مبتني بر دانش، دومين كنفرانس توسعه منابع‌انساني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، 1384 .

60- يزدان‌پناه، احمدعلي، تأثير فناوري اطلاعات در توانمندي‌سازي منابع‌انساني سازمان در كشورهاي رو به توسعه، ويژه‌نامه دومين كنفرانس توسعه منابع‌انساني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1384

61- ابوالعلايي، بهزاد، نقش‌هاي نوين مديران منابع انساني، مجموعه مقالات دومين كنفرانس توليد منابع انساني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1384.

62-  آذرهوش، فريدون، روندها و تفكرات نوين در آموزش مديريت، مجموعه مقالات دومين كنفرانس توسعه منابع انساني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1384.

63-  خراسانی، اباصلت، (1384)، استانداردهای بین المللی ایزو در زمینه آموزش، مجله روش، شماره 95، مهرماه 1384، ص 25.

64- زالي، محمدرضا، (1378)، نظام اداري يادگيرنده مؤثرترين ابزاردست‌يابي به توسعه، همايش نظام اداري و توسعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مركز آموزش مديريت دولتي .

65-  قهرمانی، محمد، (1380)، سازمان یادگیرنده، برآیند نیم قرن تحولات سازمانی، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 9 تابستان.

66-  قهرمانی، محمد، (1385)، رهبری در سازمان­های یادگیرنده، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 31 زمستان.

67-  عباسيان، عبدالحسين، اثربخشي دوره‌هاي آموزشي، ماهنامه تدبير، سازمان مديريت صنعتي، شماره 170، 1385.


انگلیسی

-          Beard,C and J. Wilson, (2002), the power of experiential learning, Kogan page, London.

-          Bernthal, P.R. etal. 2004 the ASTD (2004) competency study: mapping the future, ASTD press, Washington DC.

-          Biech, Elaine, (2007), the 2007 Pfeiffer Annual Training, Pfieffer, USA.

-          Blanchard, P, N, & Thacker, J. W. (1999), Effective Training: Systems, strategies, and Practice. Upper saddle River, prentice- Hall, New jersey.

-          Bramley. P, (1996), Evaluating Training, Chartered Institute of Personnel and Development, London.

-          Byars, Lloyd, L. and Rue, Leslie W. , (2000) Human Resource Management, sixth Edition Irwin mcGraw-Hill.

-          Chang, Richard, (1992), Creating High-impact Training, Irvine, CA: Richard, D. change associates, Inc, Publications.

-          Charney, c , and conwey, K. (1998). the Trainer's Tool Kit, New York: AMACOM.

-          Check land, Peter and John Poulter, (2006), Learning for Action, Wiley, England.

-          CIPD (2001): Making Training & Development Pay, John Wiley and sons. London.

-          Craige, L. Robert, (1996), The ASTD Training and Development Handbook, Mc Grow- Hill, USA.

-          Cunningham, Jan, Graham Dawes and Ben Bennett, (2004), The Handbook of Work Based Learning, Gower, USA.

-          Daly, John. L, (2006) , Training in Developing Nations, Pentagon Press, New Delhi

-          Davis, J.R., and Davis, A.B.(1998), Effective Training Startegies,Berrett-Koehler, San Francisco.

-          Dulworth, Micheland and Frank Bordonaro (2005) Corporate Learning, Pfeiffer John Wiley USA.

-          Ford, J.K. kozlowski, S.W.J, Kraiger , K, Salas, E. and teach out, M.S.(1997): Improving Training Effectiveness in work organizations, New jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

-          Gagne, R.M. & Medsker, K.L.(1996): The Conditions of learning: Training Applications, New York: Har Court Brace College publishers.

-          Garavan,N. Thomas, Carole Hogan and Amanda Chir-o Donnell, (2006), Handbook of Training & Development,pentagon press, New Delhi.

-          Gibb, S. (2002): Learning and Development: Processes Practices and Perspectives at Work, basing stoke: palgrave macmillian.

-          Goldstein, i.l, and ford, J.K, (2002), Training in Organizations, 4 th ed Belmont, CA: wadsworth publishing co.

-          Hackett Penny, (2003), Training practice, CIPD, London.

-          Halae, Judith, (2006), Outsourcing Training and Development, Pfeiffer, John wiley, USA.

-          Handy, charls (1995), ''managing the Dream: the learning organization.''

-          Harrison R. (2002) Learning and Development. London. Chartered institute of personnel and Development.

-          Heum Lee, S and pershing, J.A. (2002): Dimensions and Design Criteria for Developing Training Reaction Evaluations, Human Resource Development international, 5, 2. 175-199.

-          Jacobs, R.L, (2003), Structured on-the-Job Training: unleashing Employee Expertise in the workplace, 2nd Edition, Berrett-Koehler, San Francisco

-          Kirkpatrick, Donald. L and James, D. Kirkpatrick, (2005), Transferring Learning to Behavior, Berrety-Koehler publisher, San Francisco.

-          Kirkpatrick. D.L. (2004). Evaluating training programs, 2nd Edition san Francisco: Berrett-Koehler.

-          Kozlowski, S.W.J. and Salas. E. (1997) An Organizational System Approach for the Implementation and Transfer of Training, in ford, J.K.

-          Krempl, S.F, and pace, R.W. (2001). training Across Multiple locations: Developing a system that works. San Francisco: Berrett-koehler.

-          Kruiger, K. (Ed) (2001): Creating Implementing and Managing Effective Training and Development: state of the Lessins for practice, San Francisco: Jossey-Bass.

-          Lafferty, George and Amanda Roan, (2000), public Sector Outsourcing, implications for Training and Skills ,volume, SS, Issue 1, P 76- 85.S.

-          Lynton, R.D. and pareck, U. (2000): Training for Organizational Transformation, London: sage publication.

-          Macking, M.A. (2002): Planning, Managing and optimizing transfer of training: Creating, Implementing and managing Effective training and Development: state of the Art Lessons for practice, San Francisco, Jossey-Bass.

-          Malone, Samuel. A, (2006), learning skills for Managers, Pentagon press, New Delhi.

-          Malone, Samuel. A, (2005), How to Set Up and Managing a Corporate Learning Center, second Edition, Gower.

-          Mayo, A. (1998): Creating a Training and Development Strategy, London: CIPD.

-          Noe, R.A, (2002), Employee Training and Development second Edition, New York: Mc Graw-Hill Higher Education.

-          Noe, R.A, (2008), Employee Training and Development, fourth second Edition, Mc Graw-Hill, international edition.

-          Peddler, Mike, John Burgoyne and Tom Boydell, (2001), A Managers Guide to Self-Development, 4th Edition, Mc Grow-Hill, England.

-          Philips, Jack. J. (1998). Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods, 3rd ed, Houston, TX: Gulf Publishing.

-          Rossett, Allison and Lisa Schafer, (2007), Job Aids and Performance support, Pfeiffer, USA.

-          Roth well, W.J. (1996): Beyond Training and Development: state of the Art Strategies for Enhancing Human Performancing, NewYork: American Management Association.

-          Senge, Peter, (2000) ''The Learning Organization: and Adapted from the fifth Discipline''. Vol.21.

-          Senge, Peter, Cited from: Stephen Brown and constancy. Seidner, Evaluating corporate training: models and Issves, kluwer academic publishers: 1998, pp.72-78.

-          Sheal. P. (1999): The Staff Development Handbook, London: Kogan Page.

-          Silberman, Mel, (2006), Training the Active Trianing Way, Pfiefer, John Wiley, USA.

-          Sloman, M, (2003) , Training in the Age of the learner, London: CIPD

-          Stober, Dianne. Rand Anthony, M. Grant, (2006), Evidence Based Coaching Handbook, John Wiley, USA.

-          Thompson, C , et at. (2002). Training for the Next Economy: An ASTD State of the industry report on trends in Employer-provided training in the United States.

-          Truelove, S. (1997): Training in Practice. Oxford: Blackwell Business.

-          Van Adelsberg. D. and Trolley, E.A.(1999). Running Training like a Business: Delivering Unmistakable Value. San Francisco: Berrett-Kohler.

-          Vaughn, H.­Robert (2005) the Professional Trainer, Berrett-Koehler publishers,san Francisco.

-          Weinstein, Krystyna, (1999), Action Learning, second Edition, Gower, Cambridge, UK.

-          Wexley, K. and Latham. G. (2002). Developing and Training Human Resources in Organizations, 3 rd ed. Upper saddle River, NJ: prentice Hall.

-          Wilson, D. (2003) Building the e-learning Organization. London. Chartered Institute of Personnel and Development

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ساعت 22:33  توسط روح اله مهدیون  |