ارائه مقالات علمی و تخصصی در زمینه مدیریت آموزشی

فرايند آموزش در استاندارد ايزو 10015 در قالب مراحل زير ديده مي‌شود.

الف) تعيين نيازهاي آموزشي

ب) طراحي و برنامه‌ريزي آموزشي

ج) مديريت اجرايي آموزش

د) ارزشيابي نتايج آموزش

نظارت  

ISO10015مجموعه اقدامات ضروري براي دستيابي به 

گام اول: تعيين گروه كاري  

تشكيل يك گروه كاري در امور آموزش كه افراد اين گروه عبارتند از:

- نمايندگاني از واحدهاي داراي برنامه آموزشي

- يك نماينده از امور برنامه‌ريزي منابع انساني

- مشاور پروژه

گام دوم: اجراي آموزش‌هاي مورد نياز گروه

بعد از تعيين گروه اجرايي، براي آشنايي افراد يك سلسله آموزش‌هاي كاربردي به آنها ارائه خواهد شد كه سرفصل‌هاي آن شامل موارد زير مي باشد:

- كار گروهي

- آشنايي با استاندارد ايزو 10015

- مستندسازي استاندارد ايزو 10015

- مميزي استاندارد ايزو 10015

گام سوم: رابطان آموزش

در اين گام كليه قسمت‌هاي معاونت آموزشی ملزم به معرفي يك نفر به عنوان رابط آموزش خواهند بود . پس از تعيين افراد مورد نياز يك دوره آموزشي آشنايي با استاندارد ايزو 10015 براي آنها برگزار و وظايفي كه در طول اجراي اين پروژه و در ادامه كار برعهده آنان مي باشد، كاملاً تشريح خواهد شد.

گام چهارم: بازنگري چارت سازماني و شرح وظايف آموزش

چارت سازماني و شرح وظايف آموزش متناسب با نيازهاي استاندارد بازنگري خواهد شد.

گام پنجم: تعيين نيازهاي آموزشي

ابتدا اهداف و استراتژي‌هاي كلان معاونت آموزشی در زمينه سياستهاي آموزشي توسط كميته راهبردي معاونت آموزشی تدوين و به كليه قسمت‌ها ابلاغ خواهد شد، سپس گروه آموزش در جهت اجراي اين برنامه‌ها و استراتژي‌ها، به تدوين ماموريت، نقشه راه و پروژه‌هايش اقدام خواهد كرد. براي تعيين نيازهاي آموزشي پرسنل، گروه كاري سه محور اصلي را مبناي كار خود قرارمي دهد:

الف) تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت و آموزش مشاغل

در اين بخش ابتدا فهرست كليه مشاغل و سپس فرم جمع‌آوري اطلاعات مشاغل تهيه شده و در اختيار رابطان آموزش قرارخواهد  گرفت تا اطلاعات مشاغل را از طريق مصاحبه و مشاهده جمع‌آوري كنند. در مرحله بعد كميته‌هاي تخصصي در معاونت تشكيل شده براي مشاغل استاندارد مهارت شغل تهيه و براساس آنها دوره‌هاي آموزشي در جهت استانداردها تعيين خواهد گرديد.

ب) تهيه و تدوين نيازهاي آموزشي در جهت اهداف و استراتژي‌هاي معاونت

تيم اجرايي طي جلسات متعددي با امور برنامه‌ريزي استراتژيك، نيازهاي آموزشي در جهت برنامه‌هاي استراتژيك شركت و اهداف سازماني را تدوين خواهدكرد.

ج) تهيه و تدوين نيازهاي آموزشي پروژه‌ها

با توجه به اجراي پروژه‌هاي متعدد درحيطه معاونت بهداشتي، تيم اجرايي با كليه مديران پروژه‌ها جلسات كارشناسي برگزار و به تعيين نيازهاي آموزشي پروژه‌ها اقدام خواهدكرد.

بعد از تعيين سه دسته نيازهاي آموزشي فوق، كليه پرسنل معاونت مورد ارزيابي قرار گرفته نيازهاي آموزشي ايشان تعيين خواهد شد.

گام ششم: طراحي و برنامه‌ريزي آموزشي

·         كارهايي كه در اين بخش انجام مي شود عبارتند از:

·          بازنگري آيين‌نامه آموزشي

·          بازنگري رويه اجرايي آموزشي

·          تهيه دستورالعمل جذب و ارزيابي مدرسان و ارايه دهندگان خدمات آموزشي

·          تعيين الگوي طراحي دوره‌ها

·         اين الگو از كاملترين الگوهاي طراحي دوره است و از جمله موارد مهم آن عبارتند از:

·          تعيين اهداف آموزشي

·          تعيين اهداف يادگيري (با توجه به حيطه‌هاي يادگيري)

·          محتواي كامل

·          محتواي تدريس هر ساعت دوره

·          روش ارزيابي فراگيران

·          روش ارزيابي مدرسان

·          روش اجرايي دوره متناسب با نيازهاي فراگيران

·         بعد از تهيه اين الگو، كليه دوره‌هاي آموزشي براساس آن طراحي خواهد شد تا بتواند ملاك عمل مناسبي براي اندازه‌گيري ميزان اثربخشي باشد.

·         تهيه و تدوين برنامه زمانبندي شش ماهه

·          اعلام برنامه زمانبندي به كليه رابطان آموزش

گام هفتم: اجراي آموزش

انجام تمامي فعاليت‌هايي كه براي ارائه آموزش در برنامه آموزشي آمده، برعهده مجري آموزش است.

مراحل اجرايي آموزش سه قسمت است:

الف) اقدامات قبل از اجراي آموزش، شامل:

·        فراهم كردن مكان اجراي دوره‌ها، چه موارد كلاسي به لحاظ تعيين الگوي مناسب چيدمان آنها و چه آن دسته آموزش‌هايي كه حين كار و يا در قالب خودآموزي، آموزش‌هاي الكترونيكي و بسته‌هاي آموزشي ارائه مي‌شوند.

·         توجيه مدرسان و شركت‌هايي كه به صورت پيمانكاري با امور آموزش درارتباطند به لحاظ محتوا و شرايط فراكير

·         توجيه فراگيران توسط رابطان آموزش

·         فراهم كردن وسايل كمك آموزشي متناسب با سرفصل آموزش

ب) اقدامات حين اجراي آموزش، شامل:

·          كنترل و نظارت بر عملكرد مدرسان و فراگيران هنگام اجراي آموزش

·          اطلاع از عملكرد مدرسان و فراگيران

·          ايجاد شرايط مناسب در دوره‌هاي آموزشي بلند مدت براي اجراي آموخته‌ها در حين انجام كار

ج) اقدامات بعد از اجراي آموزش شامل:

·          ارزيابي عملكرد مدرسان

·          ارزيابي عملكرد فراگيران

·          ارائه گزارش به مديراني كه پرسنل آنها در دوره‌ها حضور داشته‌اند.

گام هشتم: ارزشيابي نتايج آموزش

در اين گام به دو ديدگاه اصلي توجه مي شود:

الف) ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي به لحاظ عملكرد مدرس، فرايند آموزش و امكانات آموزشي

ب) اندازه‌گيري ميزان اثربخشي دوره‌ها

در بخش اندازه‌گيري ميزان اثربخشي، از الگوي زير استفاده خواهد شد:

1- اندازه‌گيري اثربخشي دوره‌هايي كه در زمان كوتاه مي‌توان اثربخشي آنها را اندازه‌گيري كرد. اين دوره‌ها عمدتاً دوره‌هاي فني و كامپيوتري‌اند.

2- اندازه‌گيري اثربخشي دوره‌هايي كه در ميان مدت مي‌توان اثربخشي آنها را اندازه‌گيري كرد كه دوره‌هاي سيستمي و تخصصي عمدتاً از اين دسته‌اند.

3- اندازه‌گيري اثربخشي دوره‌هايي كه در بلندمدت مي‌توان شاهد آثار آنها بود كه دوره‌هاي مديريتي عمدتاً در اين دسته قرار مي‌گيرند.

 اين روش اندازه‌گيري اثربخشي آموزشي كاملاً كاربردي بوده و نتايج آن در نحوه عملكرد فراگيران توسط مدير مستقيم و خود فراگيران قابل اندازه‌گيري است و با مقايسه آن با شرايط اوليه فراگيران مي‌توان ميزان تاثير اهداف يادگيري دوره را مشخص كرد.

اگر دوره آموزشي اثربخشي مطلوبي نداشته باشد، مواردي كه بايد در فرايند آموزش مورد بازنگري قرار گيرند، مشخص مي‌شود.

گام نهم: نظارت و بهسازي آموزش

هدف اصلي نظارت بر آموزش به عنوان بخشي از سيستم كيفيت سازمان كسب اطمينان از اين موضوع است كه روند آموزش مطابق الزامات اجرا و مديريت مي‌شود. نظارت شامل بررسي تمامي فرايندهاي آموزش در هريك از چهار مرحله است كه به صورت مداوم و براساس چك‌ليست‌هاي مربوط در امور آموزش انجام مي‌گيرد.

نتيجه‌گيري

آنچه در ابتداي استقرار اين استاندارد مدنظر قرارخواهد گرفت، ‌پرهيز از هرگونه كاغذبازي و افزايش بروكراسي اداري، جلوگيري از زياد و كم آموزي، ارائه آموزش‌هاي متناسب با نيازهاي واقعي پرسنل، افزايش كمي و كيفي آموزش‌ها به صورت همزمان، بالا بردن اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي و از همه مهمتر استقرار يك مدل اجرايي و كاملاً كاربردي بوده كه در آن اخذ گواهينامه در اولويت نخست قرار ندارد بلكه پرورش نيروي انساني توانمند و كارايي مدنظر است كه بتوانند در جهت تحقق اهداف سازمان گام‌هايي محكم و استوار و مطمئن بردارند و با وجود آنان سازمان بتواند خود را به عنوان سازماني در سطح استانداردهاي جهاني مطرح كند.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ساعت 19:9  توسط روح الله مهدیون | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بنده دکتری مدیریت آموزشی هستم و در این وبلاگ برخی از مقالات خود و نیز مقالات و مطالب مفید در زمینه مدیریت آموزشی و علوم مرتبط را قرار خواهم داد.

پیوندهای روزانه
The Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC)
About the OU
Journals in Higher Education
مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
Journal of Asynchronous Learning Networks
Learning, Communication and IT
روانشناسی و تعلیم و تربیت
E-Learning Gl0ssary
مجله تکنولوژی آموزشی بریتانیا
دانشگاه مجازی
مرکز اطلاعات منابع آموزشی آمریکا (ERIC)
بانک اطلاعات نشریات ایران
انجمن آموزش عالی ایران
انجمن مدیریت آموزشی ایران
Wayne K. Hoy
وبلاگ دکتر مقصود فراستخواه
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
2/19/2013 - 3/20/2013
1/20/2013 - 2/18/2013
12/21/2012 - 1/19/2013
10/22/2012 - 11/20/2012
8/22/2012 - 9/21/2012
6/21/2012 - 7/21/2012
1/21/2012 - 2/19/2012
11/22/2011 - 12/21/2011
10/23/2011 - 11/21/2011
9/23/2011 - 10/22/2011
8/23/2011 - 9/22/2011
7/23/2011 - 8/22/2011
5/22/2011 - 6/21/2011
3/21/2011 - 4/20/2011
2/20/2011 - 3/20/2011
1/21/2011 - 2/19/2011
12/22/2010 - 1/20/2011
پیوندها
دکتر عبدالحسين عباسيان
دکتر جواد پورکریمی
دکتر علی ایمانزاده
دکتر مرتضی طاهری
تعلیم (یادداشت های سید حمید حسینی در یادگیری الکترونیکی)
هردن بیر (اسماعیل آتش پز گرگری)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM