ارائه مقالات علمی و تخصصی در زمینه مدیریت در آموزش

جهانی شدن، فرهنگ و برنامه ریزی آموزشی

 دکتر محمد قهرمانی

حسن عاشقی

روح الله مهدیون

چاپ شده در ماهنامه مهندسی فرهنگی شماره های ۳۳ و ۳۴ . ۱۳۸۸.

 چکیده

    پایان سده بیستم و آغاز سده بیست و یکم با پدیده جهانی شدن همراه بوده است. پدیده ای که ابعاد مختلف زندگی بشر منجمله فرهنگ را متاثر ساخته است. تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ و هویت فرهنگی با تهدیدها و فرصت هایی همراه است که مناسبترین شیوه برخورد با این پیامدها توجه به آموزش و پرورش و برنامه ریزی آموزشی است. برنامه ریزان و مسئولان آموزشی باید در رویارویی با جهانی شدن فرهنگ به گونه ای عمل کنند که ضمن برخورداری از فرصت های آن از تهدیدها و تاثیران منفی آن اجتناب شود. در این مقاله مقوله جهانی شدن فرهنگ و یا تاثیرات جهانی شدن بر فرهنگ همچنین رسالت های نظام آموزشی و برنامه ریزان آموزشی در ارتباط با جهانی شدن فرهنگ و تاثیرات جهانی شدن بر فرهنگ به طور عمیق مورد بررسی قرار گرفته است.

در ارتباط با مقوله فرهنگ و هویت فرهنگی بطور کلی در حوزه جهانی شدن دو نوع نگرش توسط صاحبنظران مطرح می شود : 1- جهانی شدن موجب احیای جنبش های ملی و قومی شده است و 2- همگرایی فرهنگی، گرایش به یکی شدن و زوال و آنتروپی فرهنگ ها و هویت های ملی و قومی . جهانی شدن به دنبال نوعی انسجام وحدت گرایانه در مقوله فرهنگ در سطح جهانی است. یکسان سازی فرهنگی در سطح جهانی، تفاوت های فرهنگی را از بین می برد. بنابراین وظیفه برنامه ریزان آموزشی در سطوح ملی تدوین راهبردهای برای مقابله با چنین تهدیدهای جهانی شدن است. ژاک هلک مدیر موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی در ارتباط با جهانی شدن وظیفه برنامه ریزان آموزشی را بسیار حساس می شمارد و بیان می کند برنامه ریزان آموزشی باید بطور جدی در مورد پیامدهای جهانی شدن بیاندیشند.

واژگان كليدي: جهاني شدن ـ  فرهنگ- تعليم و تربيت- برنامه ریزی آموزشی

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ساعت 11:39  توسط روح اله مهدیون  |